ОУОУ Музейн үзвэрийн тариф


Монгол иргэн
 
Том хүн 6000 төг
Оюутнууд: Анги хамт олноороо, зохион байгуулалттайгаар үзвэл 4000 төг
Зохион байгуулалтгүй үзвэл 6000 төг
Сургуулийн насны 1-12 дугаар ангийн сурагчид 4000 төг
Сургуулийн өмнөх 3-аас дээш насны хүүхдүүд 2000 төг

 

Гадаад иргэн
 
Том хүн: Гадаад хэлээр тайлбарлуулж үзвэл 8000 төг
Монгол хэлээр тайлбарлуулж үзвэл 6000 төг
Оюутнууд: Гадаад хэлээр тайлбарлуулж үзвэл 8000 төг
Анги хамт олноороо, зохион байгуулалттайгаар үзвэл 6000 төг
Сургуулийн насны 1-12 дугаар ангийн сурагчид 6000 төг
Сургуулийн өмнөх 3-аас дээш насны хүүхдүүд 4000 төг

 

Захиалга